Predsednik RS Borut Pahor bo z vodji parlamentarnih strank začel pogovore o spremembi volilne zakonodaje!

Foto:fb

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo v tem tednu (17.1.2019) začel pogovore o spremembi volilne zakonodaje. Gre za odgovor na odločitev Ustavnega sodišča RS, ki je 8.11.2018 odločilo, da je Člen 4 Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor v neskladju z Ustavo. Državnemu zboru je naložilo, da najpozneje v roku dveh let protiustavnost iz odpravi.

Spomnimo, da je zahtevo za oceno ustavnosti določitve volilnih enot in nenavadnega načina, kako so izvoljeni poslanci, februarja 2015 sprožil državni svetnik Zoran Božič, ki ga je podprl celoten državni svet. Kot najspornejša je prepoznana delitev mandatov strankam, kjer se poslanski sedeži delijo s primerjavo doseženih deležev kandidatov iste stranke v različnih okrajih. V presojo ustavnosti pa so dali tudi dramatične razlike v velikosti 88 volilnih okrajev.

Ustavno sodišče je ustavno skladnost Zakona o volitvah v Državni zbor in Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor presojalo in svojo dokončno odločitev sprejelo 8.11.2018. Glede navedb Dražvnega sveta RS je presodilo da:

  • izpodbijana ureditev dodelitve poslanskih mandatov v Zakonu o volitvah v Državni zbor zagotavlja odločilen vpliv volivcev na dodelitev mandatov kandidatom, ker o tem, kdo bo izvoljen, odločajo volivci, ne pa predlagatelj liste kandidatov. Zato ni v neskladju s petim odstavkom 80. člena Ustave. Izbira konkretnega volilnega sistema, vključno z načinom personalizacije (tudi take, ki bi zagotavljala večji vpliv posameznemu volivcu), spada v prosto polje zakonodajalca. Zato ni stvar presoje Ustavnega sodišča
  • območja volilnih okrajev po 26 letih od sprejetja volilne zakonodaje ne ustrezajo več nobenemu merilu iz 20. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (enako število prebivalcev, geografska zaokroženost, največja mogoča integriteta občine). Zato je 4. člen Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor, ki določa območja volilnih okrajev, v takšnem neskladju s tretjim, četrtim in petim odstavkom 20. člena Zakona o volitvah v Državni zbor, da so kršena načela pravne države iz 2. člena Ustave. Ugotovljeno protiustavnost mora Državni zbor odpraviti v roku dveh let

Uredništvo