Proračuna sprejeta skoraj soglasno

Po burni prejšnji seji Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, ko je sprejem proračuna obstruiralo sedem svetnikov, je bila tudi tokrat situacija glede sprejetja proračuna v uvodu nekoliko negotva. Zapletlo se je že pri sprejemanju dnevnega, ker naj bi zaradi naknadno prispelih gradiv župan Alojz Glaveč želel razširiti dnevni red in s tem po mnenju Tomaža Gregoreca (Gibanje Svoboda) kršil poslovnik. Dnevni red je bil na glasovanju potrjen.

V nadaljevanju je župan najprej predstavil predlog proračunov za leti 2023 in 2024, ki v letošnjem letu znaša 21,5 milijonov evrov, v prihodnjem letu pa 18,6 milijonov evrov. Navedel je tudi predloge, ki so prispeli v času javne razprave in jih je vključil v predlog proračuna. Na sami seji so svetniki podali pet amandmajev. Na podlagi le-teh so za leto 2024 za namen participativnega proračuna rezervirali 25 tisoč evrov.

Med predlogi je bilo tudi snemanje sej občinskega sveta, a ta predlog zaradi neustrezne tahnične opremljenosti sejne sobe ni bil sprejet. Glavač je pri razlagi predloga proračuna zaradi nasprotovanja nekaterih svetnikov na prejšnji seji izrazil pričakovanje, da bo profesionalni podžupan gotovo upravičil strošek in s svojim delom prispeval na prihodkovni strani proračuna. Sašo Koca (SD) je bil podžupan že v prejšnjem mandatu, v tem mandatu pa je doslej funkcijo podžupana opravljal nepoklicno. Po končani razpravi je županovemu predlogu proračuna za leto 2023 nasprotoval le eden svetnik, predlog za leto 2024 pa je bil soglasno potrjen.

Sašo Koca, Alojz Glavač in Štefan Hul (foto: moravske-toplice.si)

Poleg proračuna so svetniki obravnavali še letne programe kulture, športa in ukrepov ohranja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini ter podali soglasja za izplačila rednih delovnih uspešnosti bivše direktorice Pomurskega muzeja, direktorice in pomočnice direktorice soboškega zdravstvenega doma in ravnateljici DOŠ Prosenjakovci. Zaradi nezdružljivosti funkcije podžupana so za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe Rimske Čarda imenovali Slavka Škerlaka (SD).

V zvezi z občinsko gospodarsko družbo, ki je bila ustanovljena za namen pridobitve koncesije za črpanje geotermalne vode iz vrtine pri rimski čardi, so svetniki določil pogoje, ki jih mora izpolnjevati poslovodja družbe in opredelili postopek za izbiro poslovodje. V prihodnje naj bi Glavač za poslovodjo predlagal svetnika Kodilo, kar bo moral moral potrditi še nadzorni svet družbe.

Občinski svetniki so se strinjali tudi z dokapitalizacijo Rimske Čarde v višini 20 tisoč evrov. V zvezi s pridobivanjem koncesije je namreč prišlo do zapletov na sedanjem ministrstvu za naravne vire in prostor, ki ga vodi Uroš Brežan. Po državnozborskih volitvah je tako, kot na nekaterih drugih ministrstvih, delo zastalo, kar lokalnim skupnostim preprečuje izvedbo projektov, ki se na konkreten način tičejo življenja slehernega občana.

M.Z.