Vlada je januarja sprejela ukrepe za omilitev posledic visokih cen energentov. Energetske vavčerje za 150 evrov bo prejelo približno 710.000 državljanov.

Z Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) sporočajo, da bodo denar upokojencem na transakcijske račune nakazali 12. aprila. Vsi prejemniki bodo o tem  tudi obveščeni, od prejemnikov ne bodo zahtevali dokazil o namenski porabi sredstev.

Večina upravičencev bo solidarnostni dodatek prejela avtomatično brez posebne oddaje  vlog. Izjema so prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas ali so začasnem čakanju na delo oziroma odsotni z dela zaradi višje sile ter imajo stalno prebivališče v Sloveniji. Le-ti bodo morali pri ZPIZ-u oddati vlogo skupaj z dokazilom o odrejenem začasnem čakanju na delo oziroma odsotnosti zaradi višje sile, vložene pri izplačevalcu solidarnostnega dodatka najpozneje do 31. marca 2022.

Znesek izplačanega vavčerja se ne bo upošteval v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči. Prav tako tudi ne bo podlaga za rubež in tudi ne podlaga za obračun dohodnine ter prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Ostali upravičenci bodo dodatek prejeli najpozneje do 15. aprila.

Energetske vavčerje bodo prejmejo:

1. upokojenci, katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal 1000 evrov ali manj,
2. upravičenci do nadomestila za invalidnost za mesec december 2021 po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov,
3. prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za mesec december 2021,
4. upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za mesec december 2021,
5. upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021 in
6. rejniki, ki so imeli v decembru 2021 sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo v skladu z določbami zakona, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti.

Solidarnostni dodatek oziroma energetski vavčer bo upravičencem izplačan le enkrat. Posamezniki, ki so upravičeni do dodatka za veliko družino za štiri ali več otrok za leto 2021, pa so poleg 150 evrov dodatka upravičeni tudi do dodatnega dodatka v višini 50 evrov.

C. U.