Upravičenci lahko računajo na sofinanciranje dela stroškov nakupa in vgradnje

Občina Moravske Toplice objavlja Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v letu 2024. Potencialni upravičenci lahko računajo na sofinanciranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v velikosti do 50 populacijskih enot.

Upravičenci do sofinanciranja so fizične osebe s stalnih prebivališčem v občini Moravske Toplice, ki so lastniki stanovanjskih ali večstanovanjskih stavb ter vinskih kleti ali zidanic, ki imajo stalno prebivališče na naslovu vgradnje male čistilne naprave. Sofinanciranje je upravičeno na tistih območjih Občine Moravske Toplice, kjer ni možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje ter na tem območju skladno z občinskim programom odvajanja in čiščenja komunalne, odpadne in padavinske vode, ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.

Višina sofinanciranja čistilne naprave za posamezno stanovanjsko hišo znaša največ do 50% investicijske vrednosti čistilne naprave z DDV oz. največ 1.500,00€. Za večstanovanjsko hišo oz. za povezovanje več stanovanjskih hiš na eno čistilno napravo
pa 1.500.00€ po stanovanjski enoti oz. stanovanjski hiši oz. največ do 50%
investicijske vrednosti čistilne naprave z DDV. Skupna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav znaša 25.000,00€.

Vlogo za sofinanciranje morajo zainteresirani oddati na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na sedežu občine ali na spletni strani občine www.moravske-toplice.si.  Kandidati lahko oddajo vloge osebno na sedežu občine ali pošljejo priporočeno po pošti do vsakega zadnjega delovnega dne v mesecu.

M.Z.