Na današnji seji bo Mestni svet Murska Sobota obravnaval predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota

Pri obravnavi odloka v prvem branju so nekateri svetniki na podlagi nepravilnosti, ki jih je izvajalo trenutno vodstvo ZD Murska Sobota, predlagali dopolnitve. Župan Jevšek je nekatere od predlogov upošteval in v odlok za drugo branje vključil tiste, ki naj bi onemogočali zlorabo pooblastil vodstva, ki je v preteklosti brez soglasja ustanovitelja prodalo nepremičnino povezani osebi in večkrat kršilo zakonodajo s področja javnih naročil.

A poleg nepravilnosti pri prodaji prostorov so svetniki direktorici očitali tudi kršitve pri zaposlovanju, ki ni bilo v skladu z zakonodajo in poslovanje mimo načela dobrega gospodarja. Na portalu Pomurske novice smo o domnevnih kršitvah vodstva ZD Murska Sobota pisali v prispevku dne 25. 2. 2022.

V Zdravstvenem domu Murska Sobota zdravnica brez licence?

Še isti dan smo s strani vodstva ZD Murska Sobota prejeli naslednji odgovor:

Odgovor ZD M. Sobota 25.2.2022

“Zdravstveni dom Murska Sobota odločno zavrača navedbe oz. očitke, podane s strani anonimnega očeta. V skladu s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev sklenjena ZZZZS izvaja program Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo z VZD 327 061 v obsegu 1 tima. Nosilec omenjene ambulante je zdravnik specialist pediatrije in izpolnjuje vse pogoje za delo ter ima v tej zvezi veljavno licenco. Hkrati pa izpolnjuje pogoje kot ga določa Splošni dogovor v skladu s kalkulacijami za planiranje in financiranje programov zdravstvenih storitev. Zdravstveni dom nosilce
vseh ambulant in dejavnosti z ordinacijskimi časi (med drugim tudi za Razvojno ambulanto z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo) poroda ZZZS in so obvezni del sklenjene Pogodbe.”

V zvezi s financiranjem izvajanja dejavnosti Razvojne ambulante smo se obrnili tudi na OE ZZZS Murska Sobota in z njihove strani 1. 3. 2022 prejeli naslednji odgovor:

Odgovor OE ZZZS Murska Sobota

“Zavod za zdravstveno Zavarovanje Slovenije financira dejavnosti Razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo izvajalcu Zdravstveni dom Murska Sobota. Iz Priloge k veljavni Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev izhaja, da je nosilec programa v razvojni ambulanti dr. Karabaić Tomislav, ki ima ustrezno licenco za izvajanje storitev.”

V nadaljevanju so navedli, da je za organizacijo dela in s tem zagotovitev ustreznega kadra v pogodbeno dogovorjenih dejavnostih, ki jih zdravstveni dom izvaja,  odgovorno vodstvo zdravstvenega doma.

 

S strani Zdravniške zbornice smo 9. 3. 2022 na naše vprašanje, ali dotična zdravnica izpolnjuje pogoje za vodenje razvojne ambulante, naš  elektronski naslov prejeli naslednji odgovor:

“Spoštovani,

V primeru, po katerem sprašujete, je v teku postopek za vpis v register zdravnikov in je v fazi dopolnjevanja vloge s strani vlagateljice.”

Odgovor Zdravniške zbornice jasno potrjuje, da zdravnica dne 9. 3. 2022 še ni izpolnjevala pogojev.

Dne 10. 3. 2022 smo s strani vodstva ZD Murska Sobota po elektronski pošti prejeli ponovni odgovor:

“Zdravstveni dom Murska Sobota se ponovno odziva na očitke, ki jih v celoti zavrača.
Glede imenovane zdravnice Lidije Krstevska, dr.med.spec.pediater lahko potrdimo, da je imenovana kandidirala na objavljeno prosto delovno mesto zdravnika specialista pediatrije in da je zavod izkazal interes za zaposlitev kandidatke, saj ima večletne izkušnje (tudi vodstvene) na področja dela neuropediatrije, fizioterapije in rehabilitacije otrok s posebnimi potrebami. Imenovana je licenco za samostojno delo zdravnika specialista pediatrije pridobila že v letu 2005 v rojstni državi, nadaljevala prakso od leta 2018 dalje v R Hrvaški. Je članica Zdravniških strokovnih združenj in udeleženka številnih strokovnih izobraževanj. Gre torej za zdravnico specialistko pediatrije z neprecenljivimi večletnimi delovnimi izkušnjami, nekaznovana, s potrdilom o dobrem imenu pridobljenem v državi EU članici.
Imenovana je poklicno kvalifikacijo zdravnika specialista pediatrije pridobila v državi, ki ni članica EU. Na podlagi Zakona o priznavanju poklicih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (ZPPKZ) je zato Ministrstvo za zdravje vodilo postopek priznanja poklicne kvalifikacije in izdalo odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije zdravnik specialist pediatrije.  
Trenutno poteka postopek vpisa v register zdravnikov pred Zdravniško zbornico, ki pa je še v teku. Skladno z določili Zakona o zdravniški službi in obveznimi navodili pristojnega ministrstva za zdravje (št. 0070-2/2014/1 z dne 03.01.2014) se zdravniku specialistu za delo na strokovnem področju za katerega ima pridobljeno in priznano ustrezno specializacijo do vpisa v register lahko zagotovi delo pod imenovanim nadzornim zdravnikom specialistom, ki opravlja delo nadzornega mentorja in je na razpolago za konzultacije oz. drugo.”

Po prejemu tega odgovora smo vodstvu ZD Murska Sobota dne 15. 3. 2022 posredovali vprašanja:

1. Ali ima dr. Karabjić ustrezno stopnjo in smer izobrazbe ter potrebne predhodne delovne izkušnje za mentorstvo izvajalki Lidiji Krstevski, ki je na podlagi informacij na vaši spletni strani bila navedena kot izvajalka do 10. 3. 2022.
2. Na podlagi kakšne pogodbe o delu in od kdaj je Lidija Krstevska zaposlena v Zdravstvene domu Murska Sobota?
3. Kje in kdaj je bil objavljen razpis za prosto delovno mesto pediatra v Razvojni ambulanti in kdaj je Razvojna ambulanta pričela z delom?

vir: ZD Murska Sobota, 10. 3. 2022)

Na vprašanja do danes nismo prejeli odgovora. Iz neuradnih virov smo izvedeli, da zdravnica še naprej izvaja dejavnost. Na spletni strani je še 10. marca bilo objavljeno ime Lidije Krstevske kot izvajalke dejavnosti razvojne ambulante. Dne 11. 3. so ime Lidije Krstevske zamenjali z Tomislavom Karabaičem, starši otrok pa so nas obvestili, da delo še vedno opravlja Lidija Krstevska. Glede na to, da nam vodstvo zavoda ni posredovalo podatkov o tem, od kdaj in na podlagi kakšne pogodbe je zaposlena Lidija Krstevska, se pojavlja sum o kršitvi delovnopravne zakonodaje, zaskrbljujoče pa je, da otroke obravnava oseba, ki ne izpolnjuje za to delo predpisanih pogojev.

 

 

Ko se bo vodstvo Zdravstvenega doma Murska Sobota odzvalo. bomo objavili odgovore, ki nam jih bodo posredovali.

M. Z.