Kdo vse mora plačati “takso” za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode?

Foto: Pixabay

Veliko ljudi se sprašuje, zakaj morajo plačevati t.i. takso (dajatev) za obremenjevanje okolja, če niso priključeni na kanalizacijski sistem in odpadno vodo odvajajo v domačo čistilno napravo. Odgovor lahko iščemo iz stališča, da mora takso (dajatev) plačevati vsak povzročitelj oz. gospodinjstvo, kjer odpadna voda nastaja in okolje onesnažuje, lahko pa izhajamo iz dveh predpisov. To sta Zakon o varstvu  okolja in UREDBA o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Uredba, ki jo bralec lahko v celoti bere na zgornji povezavi (modro označeno), v tretjem členu določa tudi zavezance (plačnike) za plačilo posamezne vrste okoljske dajatve. Pri tem se kot vrsti onesnaževanja, za kateri se plačuje okoljska dajatev za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, štejejo tudi komunalne odpadne vode. Isti člen pa “določi” tudi izjeme, ki pa so odpadne vode iz kmetijskih  gospodarstev ter eno ali večstanovanjskih stavbah, kjer nihče ne prebiva.

Nadalje 11. člen iste uredbe določa, da je zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode pravna ali fizična oseba, ki je uporabnik stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, in onesnažuje okolje z odvajanjem te odpadne vode. V nadaljevanju tudi piše, da okoljsko dajatev za zavezanca za komunalno odpadno vodo izračunava, zaračunava in vplačuje izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Ta je na območju nastajanja komunalne odpadne vode določen za izvajanje obveznih storitev odvajanja komunalne odpadne vode in prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic ali blata iz obstoječih pretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.

Okoljska dajatev se obračunava v določenem znesku na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, določi pa jo Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Prejemnik okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: prejemnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo) je občina, v kateri pri zavezancu nastaja ta odpadna voda.

Občina, ki je torej prejemnik okoljske dajatve, pa sme zbrana sredstva v svojem proračunu investirati v gradnjo infrastrukture, namenjeno izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih vod, ravnanja s komunalnimi odpadki…

B.P.