V pričakovanju razpisov za državna in evropska sredstva

Zadnji torek v marcu se je Občinski svet Občine Beltinci sestal na četrti redni seji. Po ugotovitvi prisotnosti in potrjenem dnevnem redu so se svetniki seznanili z letnimi poročili Vrtca Beltinci in Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota.

Za tem so obravnavali dopolnjena predloga proračunov za leti 2023 in 2024. Župan Marko Virag je v predlog proračunov vključil tudi dopolnila, ki so prispela v času javne obravnave. V občinski proračun se bo v letu 2023 steklo dobrih 12 milijonov evrov.

Ureditev Zelene poslovno – industrijske cone v Beltincih

Na strani odhodkov so potrdili predvideni znesek 13.152.039,89 evrov, kar pomeni, da se bo Občina Beltinci v letu 2023 za namen financiranja investicij zadolžila za dober milijon evrov. Občina ima namreč pripravljene številne projekte, za realizacijo katerih pričakuje tudi državna in evropska sredstva. V primeru uspešnih prijav bo za zagotavljanje lastnega deleža po besedah župana Viraga potrebna zadolžitev. Na odhodkovni strani je vštet tudi znesek vračila dolga za preteklo obdobje v višini pol milijona evrov.

(foto: M.Z.)

V nadaljevanju so potrdili še Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2023 in v prvi obravnavi sprejeli Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitev zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Beltinci, na podlagi katerega bo po sprejetju izbran koncesionar.

Obravnavali in potrdili so tudi cene storitev na področju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Novost v središču Beltincev

Župan je pred koncem seje še poročal o pomembnejšem dogajanju v občini in dejal, da med prednostne projekte v tem letu sodijo:

  • Obnova mlina in broda na reki Muri na Otoku ljubezni (oddana vloga na razpis),
  • Nadgradnja vodovodnega sistema B (gradnja je že v teku),
  • Zelena poslovno – industrijska cona Beltinci (gradnja v teku),
  • Medgeneracijski center Beltinci,
  • Projekt Rukal (čakanje na izid razpisa)

M.Z.