Dela potekajo skladno s terminskim planom

Občina Beltinci je uspešno pridobila razvojna sredstva na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo »Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture« s projektom »Zelena poslovno – industrijska cona Beltinci«.

Ureditev Zelene poslovno – industrijske cone v Beltincih

“Po pridobitvi razvojnih sredstev so bile izvedene vse potrebne aktivnosti in takoj se je pričelo z izvedbo predvidenih del skladno s terminskim planom. Izbran je bil izvajalec gradbenih, obrtnih in inštalacijskih del – Komuna, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o., ki je pričel z deli konec meseca januarja,” so zapisali v sporočilu za javnost.

Zelena poslovno – industrijska cona Beltinci

Vrednost celotnega projekta znaša 1.296.981,13€, njegov namen pa je ureditev zelene poslovno – industrijske cone Beltinci, ki je regionalnega pomena.

Z izvedbo predvidenih del se zagotavlja večji pretok prometa znotraj cone in vsa nujno potrebna infrastruktura, ki bo omogočala normalno delovanje ter zagotavljala pogoje za razvoj in rast malih in srednje velikih podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. Projekt bo v celoti zaključen 31. 12. 2023.

Zelena poslovno – industrijska cona Beltinci

Glavni cilj naložbe je komunalna ureditev poslovno – industrijske cone Beltinci, z dokončno izgradnjo ceste z enostransko površino za pešce, ureditvijo odvodnjavanja, fekalno kanalizacijo, vodovodnimi priključki in cestno razsvetljavo ter ureditev trajnostne naravnanosti in modre oz. zelene infrastrukture. Izvajalec del je izvedel pripravljalna dela za izgradnjo nove ceste in komunalnih vodov ter ostale komunalne infrastrukture (odcepi za vodovod in hidrante, meteorna in fekalna kanalizacija, javna razsvetljava, razvodi za elektro in telekomunikacijsko omrežje).

Z etapnim zaključevanjem izvedbe predvidenih del, polaganjem cevi in jaškov, je izvajalec v traso ceste in pločnika sukcesivno vgrajeval geotekstil in gramozno posteljico z drenažo. V mesecu marcu so se tako zaključila vsa predvidena pripravljalna dela. Takoj zatem so začeli s polaganjem cestnih in vrtnih robnikov pločnika ter sukcesivnim vgrajevanjem tampona v cesto. Z vgrajevanjem robnikov pločnika so nadaljevali v mesecu aprilu, prav tako z vgradnjo tampona, ki je skorajda že v celoti zaključena. Poleg tega je izvajalec del vgradil tudi vse armiranobetonske vence s pokrovi meteorne in fekalne kanalizacije.

Realizacija projekta se nadaljuje

Na področju predvidene nove cone so izvedli vsa pripravljalna dela ter zasaditev z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. Ob pločnikih so očistili površine in pripravili podlago ter zasejali travo. Vsa dela v coni napredujejo skladno s predvidenim terminskim planom.

Projekt je sofinanciran v celotni vrednosti upravičenih stroškov v višini 1.060.857,49 EUR iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko – poslovne infrastrukture.

Zelena poslovno – industrijska cona Beltinci

M.Z.