Ne glede na strankarsko pripadnost posameznih svetnikov smo tvorno sodelovali

Pred dnevi smo se pogovarjali z županom Občine Turnišče, Borutom Horvatom. V politiko je vstopil kot nov obraz sicer uveljavljene Slovenske demokratske stranke in leta 2018 bil prvič izvoljen za župana, stranka pa je takrat zopet zabeležila zelo dober rezultat na volitvah v občinski svet. V tokratnem pogovoru se je Borut Horvat za trenutek ozrl v pretekli mandat, vprašali pa smo ga tudi o načrtih za prihodnost.

Po relativno mirnem mandatu so vam občani Občine Turnišče na jesenskih lokalnih volitvah še v drugo zaupali vodenje občine. Kako ocenjujete vaše delo v preteklem mandatu in kakšen je vaš pogled v prihodnost naslednjih štirih let?

Z veseljem ugotavljam, da smo praktično 99% projektov, ki smo si jih zastavili v začetku prejšnjega mandata, do konca leta 2022 tudi uresničili. Morda bi na področju turizma lahko naredili kaj več, a smo glede na težko situacijo v povezavi z epidemijo naredili vsaj dobre temelje za nadaljnji razvoj v naši občini tudi na tem področju. Pričetek tega mandata je v primerjavi z relativno mirnim dogajanjem v prejšnjem mandatu na področju pridobivanja sofinancerskih sredstev kar razgiban. Naleteli smo na težavo pri sofinanciranju obnove čistilne naprave, s katero smo pričeli v izteku prejšnjega mandata.

Turnišče (foto: M.Z.)

Z realizacijo projekta smo pričeli na podlagi sklepa prejšnje vlade o uvrstitvi tega projekta v nabor prednostnih projektov na področju infrastrukture, po državnozborskih volitvah pa do podpisa pogodbe o sofinanciranju dolgo časa ni prišlo, kar je realizacijo projekta postavljalo pod velik vprašaj. Do podpisa pogodbe je po številnih klicih in pozivih na pristojne vladne službe naposled le prišlo, tako da smo do danes že prejeli prvi obrok sredstev za izvedbo, trenutno pa je bil s strani ministra Brežana že odobren zahtevek za drugi obrok poplačila izvedenih gradbenih del. Predvidevamo, da bomo do konca meseca marca uspeli počrpati še tretji del odobrenih sredstev, ki v skupni višini znašajo en milijon evrov.

Občina Turnišče obsega 4 strnjena naselja. Na kakšen način nameravate poskrbeti za čim bolj enakomeren razvoj?

Večina pomurskih občin v zadnjem obdobju veliko govori o participativnem proračunu. Moram povedati, da mi to obliko odločanja občanov neformalno že vrsto let izvajamo. Vsaki od štirih krajevnih skupnosti v občinskem proračunu dodelimo določeno višino finančnih sredstev, v posamezni krajevni skupnosti pa potem sami odločajo, za kateri namen bodo sredstva porabljena. V letu 2023 bo krajevnim skupnostim dodeljenih skupno 45.000€, višina sredstev za posamezno krajevno skupnost pa je odvisna od števila prebivalcev. V kratkem bodo po vaseh na zborih krajanov tudi zbrali ideje in potem odločili, za kakšen namen bodo porabili dodeljena sredstva. Ta oblika, ki jo pogosto predstavljam številnim predstavnikom ministrstev, se mi zdi najbolj poštena do občanov, obenem pa krajane posamezne vasi na nek način poveže in jih motivira k prispevanju za skupno dobro.

Tudi s političnega vidika v prejšnjem sklicu občinskega sveta ni bilo opaziti velikih trenj. Kako vidite možnost sodelovanja z izvoljenimi svetniki v tem mandatu? Ste morda oblikovali formalno koalicijo?

V prejšnjem mandatu smo v občinskem svetu ne glede na strankarsko pripadnost posameznih svetnikov tvorno sodelovali. Marsikdaj nismo delili enakih mnenj, a smo z dialogom vedno uspeli najti rešitev v korist vseh občanov. Podobna pričakovanja imam tudi v tem mandatu.

Občinski svet Občine Turnišče 2022-26

Kateri projekti s prejšnjega mandata so že v teku in bodo zaključeni v tem mandatu?

Največji projekt je rekonstrukcija čistilne naprave, ki že poteka in bo z manjšim zamikom zaradi težav pri dobavi materiala dokončana predvidoma do jeseni. Zagon je bil po prvotnih načrtih predviden v začetku meseca junija, po pogovorih z izvajalci pa bo zaradi prej omenjenih težav do zagona obnovljene čistilne naprave  prišlo najpozneje do začetka septembra. Potrebno je poudariti, da obstoječa čistilna naprava v času rekonstrukcije ves čas deluje, kar potek same rekonstrukcije rahlo otežuje.

Rekonstrukcije čistilne naprav (foto: T.Ž.)

Praktično zaključena je tudi obnova zdravstvene postaje in njene okolice, za kar čakamo le še na uporabno dovoljenje. Zobozdravstvena ordinacija ves čas obnove deluje na isti lokaciji, po pridobitvi uporabnega dovoljenja pa bomo v nove prostore iz začasne lokacije zopet preselili splošno ordinacijo.

Si za realizacijo zastavljenih projektov obetate kakšna evropska sredstva?

(foto: turnisce.si)

Največji načrtovani projekt v tem mandatu je izgradnja Doma gasilcev, kulture in športa, ki bo na nek način zaokrožil ureditev vaškega središča. V prejšnjem mandatu smo v prostore nekdanje kmetijske zadruge že preselili Fitness, proti koncu letošnjega leta nameravamo odstraniti del objektov na dvorišču in pripravljati prostor za novogradnjo. V decembru bomo objavili razpis in seveda iskali priložnost za čim večje sofinanciranje iz državnih in evropskih sredstev.

 

V prostore nekdanje kmetijske zadruge so preselili fitnes (foto: M.Z.)

Proti koncu mandata načrtujemo pričetek obnove kanalizacijskega omrežja. Občina Turnišče je bila med prvimi pomurskimi občinami, ki je pristopila k izgradnji kanalizacijskega sistema. Posodobitvi in povečanju kapacitet čistilne naprave bo torej sledila tudi obnova in dograditev celotnega kanalizacijskega omrežja.

Tako za izgradnjo Doma gasilcev, kulture in športa kakor tudi za obnovo kanalizacijskega omrežja si obetamo sofinanciranje preko državnih in evropskih razpisov.

Kolesarska steza v smeri Nedelice (foto: M.Z.)

V načrtu imamo s pomočjo sofinancerskih sredstev izgradnjo kolesarske povezave Gomilica – Lipa in rekonstrukcijo ceste z dograditvijo kolesarske poti v smeri Lendave, kjer pri urejanju potrebne dokumentacije sodelujemo z občinam Dobrovnik in Lendava. Nekaj sredstev preko razpisa INTERREG si obetamo tudi za obnovo šolske kuhinje.

Občina Turnišče spada med občine s pretežno kmetijsko dejavnostjo, veliko občanov pa je že od nekdaj zaposlenih v obutveni tovarni Planika. V prejšnjem mandatu ste pridobili sredstva za investicije v obrtni coni. Se naposled le obetajo nova delovna mesta?

Trenutno ima v Občini Turnišče največ zaposlenih Zavod Pravica, ki izvaja socialne storitve osebne asistence in zaposluje preko 300 ljudi iz vse Slovenije, na drugem mestu je s približno 250 zaposlenimi Planika, sledita pa še podjetje Paradajz z okoli 100 zaposlenimi in Agrocorn, ki že tudi zaposluje med 50 in 70 oseb.

Seveda si v Turnišču želimo še več delovnih mest, v ta namen smo tudi razširili in uredili območje gospodarske cone. Podjetje Terramar je odkupilo zemljišče na levem in desnem delu obrtne cone za namen izgradnje tovarne za izdelavo električnih avtomobilov. Zapletlo se je pri pridobitvi elektrosoglasja, saj trenutno električno omrežje ne prenese dodatne obremenitve. Investitor za zagon proizvodnje potrebuje 5 megavatov moči, na razpolago je le 0,5 megavata. Za rešitev problema je potrebna nova razdelilna postaja na daljnovodu Murska Sobota – Lendava, kar pa ni v pristojnosti ne občine in ne investitorja.

 

Podjetju Agrocorn bomo s spremembo občinskega prostorskega načrta omogočili širitev dejavnosti in cono povečali za približno pet hektarjev. Širitev načrtuje tudi podjetje Paradajz v Renkovcih, za kar bomo prav tako s spremembo prostorskega načrta omogočili razvoj njihove dejavnosti.

Poleg večjih delodajalcev imamo v naši občini tudi veliko podjetnikov, ki izvajajo številne storitvene dejavnosti. Kmetijstvo je bilo v preteklosti pretežna dejavnost,  danes pa je kmetijska dejavnost skoncentrirana na nekaj večjih kmetov, ki se ukvarjajo po večini s poljedelstvom.

Funkcijo župana opravljate poklicno. Ste že ali nameravate imenovati podžupana? Kakšni so vaši kriteriji pri izbiri?

Tudi v tem mandatu funkcijo župana opravljam poklicno. S prvim februarjem sem imenoval podžupana Igorja Flucherja, ki me bo predvsem nadomeščal v primeru moje odsotnosti. Najpomembnejši kriterij pri izbiri je bil osebno zaupanje.

Se bodo ali so se že zgodile kakšne spremembe v občinski upravi?

V občinski upravi so poleg župana in direktorja občinske uprave zaposleni še štirje strokovni sodelavci, v tem trenutku na načrtujemo sprememb. Na področju računovodstva sodelujemo z zunanjim izvajalcem, kar je v tem trenutku za občino najugodneje.  Občina je ustanovitelj podjetja Varaš, družba za komunalne storitve d.o.o., ki izvaja storitve javnega komunalnega podjetja.

V izgradnji je nova stanovanjska soseska Pasike. Kaj si v naslednjih štirih letih lahko obetajo iskalci stanovanj v vaši občini?

V novi stanovanjski soseski smo pred nekaj dnevi preplastili ulico, ki vodi v naselje. Dve stavbi sta zgrajeni, tretja je v zaključni fazi izgradnje. Projekt bo predvidoma do konca tega leta v celoti zaključen, investitor pa si prizadeva pridobiti dodatna zemljišča na drugi strani ulice, saj je na podlagi povpraševanja zainteresiran za izgradnjo več stanovanjskih objektov. Po neuradnih informacijah je povpraševanje zelo veliko, skoraj vsa stanovanja so že prodana, prvi stanovalec pa je v novo stanovanje že tudi vseljen.

Stanovanjska soseska Pasike (foto: M.Z.)

Za namen gradnje stanovanjskega bloka s 6 do osem stanovanji bo do poletja izdano gradbeno dovoljenje na zemljišču v bližini vrtca, objekt naj bi bil po napovedi investitorja zgrajen v enem letu po izdaji gradbenega dovoljenja. Tudi za stanovanja v tem objektu je že veliko zanimanje, zanimivo pa je, da si pretežni del iskalcev stanovanja želi lastniških in ne najemniških stanovanj. Občina za stanovanja v lasti stanovanjskega sklada  namreč težko najde najemnike, saj se ljudje v našem okolju večinsko odločajo za nakup in ne najem stanovanja. Tudi v naselju Gomilica občina razpolaga z zemljišči, ki jih bo v primeru potreb namenila za gradnjo stanovanjskih objektov.

Skrb za ranljive skupine je ena od prednostnih nalog vsake lokalne skupnosti. Kakšno je gibanje natalitete v vaši občini? Kdo in na kakšen način skrbi za starejše in invalide? Izvajate na področju medgeneracijskega sodelovanja morda kakšne aktivnosti?

Veseli me, da smo v zadnjih letih uspeli zaustaviti upad števila prebivalstva, zavedamo pa se, da se povprečna starost naših občanov še vedno zvišuje. V ta namen namenimo veliko skrbi za starejši del naših občanov v obliki pomoči na domu in raznih društvenih aktivnosti, ki temu delu populacije dviga kakovost življenja. Na Polanščekovi domačiji se izvajajo številne aktivnosti med letom, v sklopu praznovanja »Velke meše« smo v zadnjih letih organizirali srečanje upokojencev iz cele občine, ki je zelo dobro sprejeto. K dogajanju za starejše veliko prispevajo razna domača društva, ki skrbijo za mobilnost in druženje ljudi in na ta način ljudi spodbujajo k ohranjanju kondicije in vitalnosti.

Občina Turnišče (foto: M.Z.)

Ugotavljamo, da so bolj kot denarna pomoč novorojencem v naši občini mlajšim družinam pomembni urejeni stanovanjski pogoji, bližina avtoceste in kvalitetne javne storitve. Glede na to, da se veliko iskalcev stanovanj odloča za lastne stanovanjske objekte, skušamo biti čim boljša povezava med investitorjem in iskalcem, zasebnim gradnjam pa nuditi čim lažjo in cenejšo pot do pridobitve potrebne dokumentacije. Imamo enega izmed najnižjih komunalnih prispevkov v Pomurju, kar poleg bližine avtoceste in kvalitetnih javnih storitev najugodneje vpliva na odločitev mladih družin, da za gradnjo lastne hiše izberejo našo občino.

Stanovanjska soseska Pasike (foto: M.Z.)

Višino ekonomske cene vrtca zaenkrat ohranjamo, obenem pa budno spremljamo dogajanje na področju sprememb cen stroškov dela, ki so nastali z dvigom plač v vrtcih, poleg tega pa se v zadnjem času praktično dnevno spreminjajo cene energentov in živil, kar prav tako vpliva na ekonomsko ceno. Junija se bomo na podlagi zbranih podatkov in analize odločili, kako bo v bodoče.

Kakšno je vaše sodelovanje z župnijo, ki je obenem osrednje romarsko središče soboške škofije?

Sodelovanje z župnijo, še posebej z župnikom patrom Tonijem, je odlično in nekaj rezultatov našega sodelovanja je že vidnih. Prostori TIC-a nasproti cerkve so plod sodelovanja med občino in župnijo, saj imajo številni romarji, ki obiščejo Marijo pod logom tam možnost nabaviti tudi izdelke lokalnih pridelovalcev hrane in izdelkov ljudske obrti.

TIC Turnišče (foto: M.Z.)

Zelo tesno sodelujemo tudi pri organizaciji prireditev ob “Velki meši«, saj občina zagotavlja ustrezno prometno in komunalno ureditev ter pogoje za izvedbo vseh dogodkov, ki so kakorkoli povezani z verskim dogajanjem v cerkvi. V  zadnjih letih smo še okrepili sodelovanje z Župnijsko karitas, ki v turniški župniji že več kot trideset let odlično izvaja svoje poslanstvo.

30 let Karitas v Turnišču

Želimo si, da bi v občini našli primeren prostor za stalno razstavo Marijinih oblek, ki bi si jo romarji in turisti lahko ogledali.

Kako sodelujete s sosednjimi občinami?

Sodelovanje s sosednjimi občinami v tem trenutku najbolj intenzivno poteka na področju pridobivanja dokumentacije za rekonstrukcijo ceste in dograditev kolesarske poti od Turnišča do Lendave, kjer smo se z občina Dobrovnik in Lendava odločili za izvedbo skupnega projekta.

Obnovili bodo cesto in dogradili kolesarsko stezo

V preteklem obdobju smo na podoben način sodelovali z občinami Beltinci, Dobrovnik in Črenšovci in Velika Polana. V okviru Lokalne akcijske skupine pa na področju pridobivanja evropskih sredstev sodelujemo tudi z ostalimi občinami te skupine.

Kako si ob vodenju občine »polnite baterije«? Kakšni so vaši hobiji?

V preteklosti sem se ljubiteljsko ukvarjal z nogometom kot igralec v ND Renkovci, pozneje sva z ženo sodelovala pri ŽNK Nona Pomurje, kjer je igrala hčerka. Sedaj je edini hobi, ki sem ga nekako posvojil s priselitvijo na ženino domačijo, postal vinogradništvo. V vinograd se umaknem po stresnih situacijah in se ob vinogradniških opravilih in kletarjenju tudi prijetno sprostim.

M.Z.