Vlada sprejela stališče do ocene Fiskalnega sveta glede predloga rebalansa proračuna

Vlada je sprejela stališče do ocene Fiskalnega sveta glede Predloga rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023. Po mnenju fiskalnega sveta, ki ga vodi Davorin Kračun, je namreč s predlogom rebalansa za letošnje leto predviden visok primanjkljaj državnega proračuna (-4,5 % BDP). Nanj podobno vplivajo interventni ukrepi za blažitev posledic draginje in epidemije ter t. i. »očiščeni« primanjkljaj (brez učinka interventnih ukrepov), ki je hkrati izključni razlog za občutno povečanje primanjkljaja glede na lansko leto.

Foto:fb

Po zagotovilih vlade je predlog rebalansa državnega proračuna usklajen s Programom stabilnosti 2023, zato se ocena spoštovanja fiskalnih pravil, ki jo je Fiskalni svet podal aprila letos, ne spreminja. Po tej indikativni oceni večina uporabljenih kazalnikov za leto 2023 nakazuje odstopanje fiskalne politike od skladnosti s fiskalnimi pravili.

Zastavljena visoka raven odhodkov državnega proračuna v letu 2023 in zniževanje deleža cikličnih prihodkov v BDP pomembno prispevata tudi k omejenemu manevrskemu prostoru za dodatno ukrepanje fiskalne politike v prihodnjih letih, ki bi slabšalo strukturni položaj javnih financ ter s tem vplivalo na srednjeročno vzdržnost javnega dolga.

Nižji primanjkljaj po predlogu rebalansa glede na trenutno veljavni proračun, sprejet jeseni lani, izhaja pretežno iz manjših odhodkov v povezavi z draginjo, na kar je Fiskalni svet opozarjal že jeseni. Kljub temu proračunsko načrtovanje ostaja pomanjkljivo, in sicer zaradi neustreznega uvrščanja ukrepov med interventne, nezadostnega ocenjevanja učinka diskrecijskih ukrepov, sistematičnega podcenjevanja oziroma precenjevanja posameznih kategorij prihodkov in odhodkov ter neusklajenih procesov priprave proračunskih dokumentov.

V odgovoru na poročilo Fiskalnega sveta vlada Roberta Goloba priznava, da je ključni razlog za pristop k pripravi predloga rebalansa 2023 reorganizacija vlade in preoblikovanje resorjev, kar je delovanje vlade kljub Golobovim zagotovilom, da se to ne bo zgodilo, močno podražilo.

Kljub opozorilom Fiskalnega sveta vlada meni, da je predlog rebalansa 2023 načrtovan realno. “Z uveljavitvijo rebalansa proračuna se bo v letu 2023 omogočilo izvajanje nalog vlade,” so zapisali v odgovoru.

Iz mnenja vlade o poročilu Fiskalnega sveta je jasne razvidno, da je aktualni vladi pod vodstvom dr. Roberta Goloba za blaginjo slovenskega naroda resnično malo mar, saj je pogled vlade uprt zgolj na delovanje aparata, ki se je s potrditvijo sedanje vlade močno povečal in s tem obremenil skupno blagajno, v katero prispevajo vsi zaposleni v Republiki Sloveniji. Kako dolgo še?

M.Z.